work > Studio Residency, Boston

Foam Factory Installation 2
Spray Paint on Foam
2016
Foam Factory Installation 3
spray paint on foam
2016
Foam Factory Installation 1
spray paint on foam
2016
Foam Factory 40
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 38
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 29
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 21
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 18
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 16
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 17
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 20
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 24
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 14
spray paint on paper
56.5cm x 76.5cm
2016
Foam Factory 7
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 12
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 2
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 13
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 8
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016
Foam Factory 9
spray paint on paper
55cm x 75cm
2016